گرامر درس دو پیش :: آموزش انگلیسی به عنوان ...

گرامر درس دو پیش

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  برچسب ها

   


  Structure 1:

  A: let + مفعول +( فعل ساده) to مصدر بدون

  1. She neverletsher childrenstay up
  very late.

  2. My brother didn’tletmereadthe
  letter.

  B: make + مفعول +( فعل ساده) to مصدر بدون

  1. Imadethemgivethe money
  back.

  2. Did youmakehimdohis homework again?

  C: permit/ allow + مفعول + to مصدر
  با

  1. Shepermitsher childrento stay up
  very late.

  2. It’s a public building; they don’tallow
  anybodyto smokehere.

  D: force/ cause + مفعول + to مصدر
  با

  1. Iforcedthemto givethe money
  back.

  2. The teacherforcedthem allto do
  their homework again.

  E: help + مفعول) ) + to مصدر
  بدون

  help + مفعول) ) + to مصدر
  با

  1. Could you pleasehelpmemove/ to
  movethis table?

  2. I thanked him forhelpingmeclean/
  to cleanthe car.

  **در مورد فعل help هر دو حالت کاملا درست بوده، ولی حالت اول
  یعنی مصدر بدن to متداول تر می باشد.

  نکته : اگر فعل make
  به صورت مجهول (be+ P.P ) بکار رود بعد از آن مصدر با to می آید. ولی بعد ازlet همیشه
  و درهر صورت و هر وجهی مصدر بدون to می آید.

  1. Hewas
  madeto giveback the money.

  2. The students
  were madeto dothe exercises again.

  3. Shewas letleave
  the class early.

  یاد
  آوری: بین افعال ذکر شده و فعلی که بعد از آنها استفاده می شود،
  هیچ ارتباطی از نظر زمان و فاعل جمله وجود ندارد (یعنی فعل اول هر زمان و هر شخصی
  باشد فعل دوم همیشه به یکی از صورتهای گفته شده بکار می رود).

  Structure 2: by + ing فعل ( manner)

  در بعضی از جملات برای توصیف حالت و چگونگی انجام کار بجای قید حالت از
  ساختار فعل by + ing استفاده می شود. این عبارت در جواب چطور (
  how ) قرار می گیرد.

  1. I showed my happinessby smiling.

  2. Ali passed
  the tests by practicing hard.

  3. By doinga lot of reading, you
  can improve your English

  نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : دوشنبه 11 ارديبهشت 1396 ساعت: 3:56
  برچسب‌ها :
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها