گرامر درس دو پیش

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

 


Structure 1:

A: let + مفعول +( فعل ساده) to مصدر بدون

1. She neverletsher childrenstay up
very late.

2. My brother didn’tletmereadthe
letter.

B: make + مفعول +( فعل ساده) to مصدر بدون

1. Imadethemgivethe money
back.

2. Did youmakehimdohis homework again?

C: permit/ allow + مفعول + to مصدر
با

1. Shepermitsher childrento stay up
very late.

2. It’s a public building; they don’tallow
anybodyto smokehere.

D: force/ cause + مفعول + to مصدر
با

1. Iforcedthemto givethe money
back.

2. The teacherforcedthem allto do
their homework again.

E: help + مفعول) ) + to مصدر
بدون

help + مفعول) ) + to مصدر
با

1. Could you pleasehelpmemove/ to
movethis table?

2. I thanked him forhelpingmeclean/
to cleanthe car.

**در مورد فعل help هر دو حالت کاملا درست بوده، ولی حالت اول
یعنی مصدر بدن to متداول تر می باشد.

نکته : اگر فعل make
به صورت مجهول (be+ P.P ) بکار رود بعد از آن مصدر با to می آید. ولی بعد ازlet همیشه
و درهر صورت و هر وجهی مصدر بدون to می آید.

1. Hewas
madeto giveback the money.

2. The students
were madeto dothe exercises again.

3. Shewas letleave
the class early.

یاد
آوری: بین افعال ذکر شده و فعلی که بعد از آنها استفاده می شود،
هیچ ارتباطی از نظر زمان و فاعل جمله وجود ندارد (یعنی فعل اول هر زمان و هر شخصی
باشد فعل دوم همیشه به یکی از صورتهای گفته شده بکار می رود).

Structure 2: by + ing فعل ( manner)

در بعضی از جملات برای توصیف حالت و چگونگی انجام کار بجای قید حالت از
ساختار فعل by + ing استفاده می شود. این عبارت در جواب چطور (
how ) قرار می گیرد.

1. I showed my happinessby smiling.

2. Ali passed
the tests by practicing hard.

3. By doinga lot of reading, you
can improve your English

  • مطالب مرتبط
  • نمونه سوال از درس سوم پیش دانشگاهی
  • زبان انگلیسی پیش دانشگاهی درس دوم
  • کامل ترین گرامر زبان پیش دانشگاهی :درس اول
  • درس 5 پیش دانشگاهی
  • نمونه سئوال از 5 درس زبان سوم نظری
  • نمونه سوال پیش دانشگاهی: درس 6
  • نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : دوشنبه 11 ارديبهشت 1396 ساعت: 3:56
    برچسب‌ها :