گرامر و نمونه سوال پیش دانشگاهی: درس 7

ساخت وبلاگ
چکیده : به نام خدا انگلیسی «دوره پیش دانشگاهی » درس هفتم الف: مهارت های خواندن (... با عنوان : گرامر و نمونه سوال پیش دانشگاهی: درس 7 بخوانید :

 

به نام خدا

انگلیسی

«دوره پیش دانشگاهی »

  درس هفتم

الف: مهارت های خواندن

(حروف ربط - تقابل) 

یکی از مهارت های خواندن ، استخراج نکات مهم متن و سازمان دهی مجدد آن نکات به صورت خلاصه است.

ب:   دستور زبان

دستور زبان یا گرامر این درس درباره دو حرف ربط دیگر است که برای بیان تقابل به کار می روند.

1- کلمات though , although به معنای «اگرچه» (که بیشتر در صحبت کردن به کار می روند) و even though به معنای «حتی اگر چه » نشان دهنده قضیه های تقابل قیدی هستند. این کلمات جهت معرفی عبارتی که عبارت اصلی را تعجب آور می سازد، به کار می روند. بین دو عبارت کاما گذاشته می شود. اکنون به چند مثال توجه کنید:

Although the internet provides many services, it has its own problems, too.

اگر چه اینترنت خدما ت بسیاری را فراهم می کند، آن مشکلات خودش را نیز دارد.

She doesn’t know to use the internet, though she is educated.

او نمی داند که چه طور می توان از اینترنت استفاده کرد، اگر چه او تحصیل کرده است.

Many people ore not able to use internet, even though it is available for the public.

بسیاری از مردم قادر نیستند از اینترنت استفاده کنند، اگر چه آن را برای عموم در دسترس است. 

تمرین

پاسخ صحیح را از میان گزینه ها انتخاب کنید.

 1.The terms Internet and web are often used interchangeably............this is not really correct.

 1) as          2) so that      3) because   4) though 

2....................... he has a pc, he often doesn’t use it.

1) although       2) though       3) whether      4) in order to 

3...... he was a computer engineer, he didn’t know how to fix the computer.

1) since                   2) though          3) too    4) whether 

4......................he internet was first developed for the army, it is now used for many purposes.

1) because         2) since         3) although      4) in order that 

5. It is hard to attach a fax into another document. Attach means...........

1) trap                    2) connect           3) keep        4) join 

6.when computer and communications technologies are.......the result is IT.

 1) forwarded      2) transferred       3) combined    4) joined 

7. Faxes of faxes of faxes become unreadable. E-mail stays readable no matter how many times it is.........................

1) liked         2) stored           3) composed         4) forwarded 

8. You can use the internet by connecting to a..........................

1) multimedia       2) server           3) person              4) link 

9. The main computer in a network is called..........................

1) IT                   2) internet         3) web                   4) server 

10. This software makes it easy to..........................information in databases.

1) access             2) connect          3) function             4) web 

...
نویسنده : بازدید : 13 تاريخ : دوشنبه 11 ارديبهشت 1396 ساعت: 3:56