زبان انگلیسی پیش دانشگاهی درس دوم :: آموزش انگلیسی به عنوان ...

زبان انگلیسی پیش دانشگاهی درس دوم

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  برچسب ها

   

  گرامر درس دوم

   کاربرد افعال  help, let, make , force

   

  کاربرد فعل  help

  بعد از فعل  help ابتدا مفعول وسپس مصدر با  to  یا بدون to  به کار می رود.

   

   Help  + مفعول    + to  مصدر بدون/ to  مصدر با  

  به مثال های زیر توجه کنید.

  Our new teacher helped us answer / to answer the question.

   

  در مثال بالا بعد از فعل help  ما می توانیم فعل بعدی (answer) را به صورت با to یا بدون to  به کار ببریم.

   

  نکته : در ساختار can / could ( not )  help ( doing ) sthکه به مفهوم اجتناب کردن یاجلو گیری کردن ازچیزی می باشد بعد از help  شکل ing  دار  به کار می رود.

   

   به مثال های زیر توجه کنید.

   

    It was such a funny jock that we couldn’t help laughing.

    We can’t help thinking he’s still alive.

   

  کاربرد فعل let

  فعل  let  به معنای ‹‹ اجازه دادن›› می باشد و بعد از آن مصدر بدون to   به کار می رود.

   

  Let + مصدر بدون + مفعول to  

   

   به مثال زیر توجه کنید.

  He let me use his car.

   

  نکته :let  معمولا در جملات مجهول به کار نمی رود. در جملات مجهول به جای letاز افعال permitو allow  استفاده می شود.

   

  به مثال های زیر توجه فرمایید.

  Amin is allowed to have a copy of the letter.

            Passive   infinitive

  After questioning, he was permited to go out.

                                  Passive          infinitive

   

  همان طور که در مثال های بالا مشاهده می شود در ساختار مجهول بعد از افعال allow  و permit  مصدر با to استفاده می شود.

   

   

  نکته:به کاربرد let  در جملات امری توجه فرمایید.

  1- جملات امر معلوم مثبت:

   

  Let’s go home.

  Let meuse your motorcycle.

  2- جملات امرمجهول مثبت:

  Letthis letter be written.

                         be +  p.p

  Let your books be opened.

                           be + p.p

  3- جملات امر معلوم منفی:

  Let’s not get  angry.

                                                                                                                                                                 not + فعل ساده

   

  Let’s not play outside.

                                                                                                                                                                   not  + فعل ساده

   

  4- جملات امرمجهول منفی:

  Letthis letter notbe written.

                       not + be +  p.p

  Let your books not be opened.

                           not + be +  p.p   

   

  کاربرد فعل  permit و allow

  فعل allow  به معنای ‹‹ اجازه دادن ›› می باشد و بعد از آن مصدر با to به کار می رود.

   

  Allow+ مصدر با + مفعول to  

   

  به مثال زیر توجه کنید.

  The teacher allowed us to ask any questions.

  They do not allow / permit people to smoke in public transportation.

                                                                                     مفعول شخصی

   

  نکته: اگر مفعول شخصی در جمله نباشد بعد از این دو فعل Gerund  یعنی فعل همراه با ing استفاده می شود.

   

  Allow/ permit + Gerund

   

  They don’t allow / permit smoking in public transportation.

   

  کاربرد فعل  make

  بعد ار فعل  make  به معنای ‹‹ مجبورکردن ››  مصدر بدون to به کار می رود.

   

  make +    مصدر بدون+ مفعول to

   

   به مثال زیر توجه کنید.

   

  The teacher made the students give a lecture during the term.

   

  نکته :در شکل مجهول بعد از فعل make  مصدر با to  به کار می رود. مثال:

   

  The students were made to give a lecture during the term.

   

  کاربرد BY :

  By +فعل    +  ing

   

  بعد از حرف اضافه  by   (و سایر حروف اضافه )  فعل به صـورت  ing    دار به کار مــی رود  باید  توجه داشت که این ساختــار هنگامی به کار می رود که ما بخواهیم وسیله ی انجام کاری یا روش انجام کاری را نشان دهیم.

   

   به مثال  زیر توجه کنید.

   

  Put feeling and energy into your voice by practicing.

   

  در جمله ی بالا می توانیم by practicing   را در ابتدای جمله نیز به کار ببریم که در این صورت باید بعد از آن کاما به کار برده شود.

  By practicing, put feeling and energy into your voice.

   

  نکته:در شکل منفی آن قبل از فعل ing  دار not  استفاده می کنیم.

  به مثال  زیر توجه کنید.

  You worried your mother by not writing.

   

  نمونه سؤال:گزینه درست را انتخاب کنید.

   

  1- They talk to each other ………….moving their hands.

    a) with           b) in                c) by                  d) for

   

  2- We can improve our speaking ability by………..hard.                                          

    a) practice    b) to practice    c) practicing      d) being practiced

   

  3-I wasn’t feeling very well, but the medicine made me ….... better.                                                                                                                                    

    a) feel         b) felt             c) to feel              d) feeling

   

  4- He told a funny joke and we couldn’t help……….. .

    a) to laugh        b) laugh          c) laughing         d) laughed

   

  5-All the students were made………..a lecture during the term.

    a) gave          b) to give               c) giving            d) give

   

  6- If I write a list, it will help me……all the things I want to buy.

    a) remember                 b) remembering    

    c) to remembering         d) remembers

   

  7- Since he was ill during the exams, they let him…………the English teat again.

    a) take              b) to take           c) taking           d) took                                             

   

  8- “What did she do when she discovered his plan?” “ She made him……."                                                                  

    a) leaving           b) to leave          c) left              d) leave                                   

   

  9- Will you help me………the door?                                                               

    a) open          b) opening         c) that I open      d) that you open

   

  10- I allowed my son………. outside to play with his friends.

      a) go             b) to go              c) going              d) goes

     نویسنده : بازدید : 15 تاريخ : جمعه 29 ارديبهشت 1396 ساعت: 2:38
  برچسب‌ها :
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها