صحبت در مورد اعضای خانواده | بلاگ

صحبت در مورد اعضای خانواده

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

هدف ما در این درس از مجموعه آموزش زبان انگلیسی سطح مبتدی اینه که بتونیم در مورد اعضای خونواده و خصوصاٌ درباره سن و تعدادشون صحبت کنیم. مثلاً بتونیم بگیم "من 2 خواهر دارم."، "برادرت چند سالشه؟"، "مادربزرگ من 5 نوه داره"

قبلاً در درس شناسایی افراد خانواده یک سری کلمات اصلی راجع به اعضای خانواده یاد گرفتیم از جمله father، mother، brother و ...

در این درس تعدادی لغت جدید به شما معرفی میکنم:

grandparent: مادر بزرگ  یا پدر بزرگ / granddaughter:نوه دختر / grandson: نوه پسر grandchildren: نوه

niece: دختر برادر یا خواهر / nephew: پسر برادر یا خواهر / uncle: دایی یا عمو / aunt: خاله یا عمه 

cousin: دختر یا پسر عمه یا خاله یا دایی یا عمه

نکته ی گرامری: برای صحبت کردن در مورد اعضای خانواده دو نکته رو باید بدونید. یکی استفاده از فعل have یا has به معنی داشتن و دیگری استفاده از فاعل (به صورت اسم) و یا ضمایر فاعلی هست.

مثال: 

I have a sister. (من یه خواهر دارم.)

You have a sister. ( تو یه خواهر داری.)

We have a sister. ( ما یه خواهر داریم.)

They have a sister. (انها یه خواهر دارن.)

He has two brothers. (اون مرد دو برادر داره.)

She has two brothers. ( اون زن دو برادر داره)

نکته: اگر فاعل جمله به جای ضمیر یک اسم باشد باید از has استفاده کنیم، مگر این که بیش از یک اسم داشته باشیم. مثلا: 

Marry has 3 sisters. (مری سه خواهر داره)

John has one brother and two sisters. (جان یه برادر و دو خواهر داره)

Kelly and Rose have 4 cousins. (کلی و رز چهار تا پسر خاله دارن)

بد نیست برای شمارش اعضای خانواده و هم چنین صحبت در مورد سن و سال آنها نگاهی هم به اعداد بیندازیم:

21: twenty-one / 22: twenty-two / 23: twenty-three / 24: twenty-four / 25: twenty-five / 26: twenty-six / 27:twenty-seven / 28: twenty-eight / 29: twenty-nine / 30: thirty / 31: thirty-one / 32: thirty-two / .... / 40: forty/ 50: fifty / 60: sixty / 70: seventy / 80: eighty / 90: ninety / 100: one hundred or a hundred / 101: one hundred one

نکته: هنگام تلفظ اعداد معمولا اعدادی مانند 13 و 30 با هم اشتباه گرفته می شوند در حالی که از نظر آهنگ صدا و محل استرس کاملا با هم متفاوت اند. 

13: thirteen (استرس روی بخش دوم)      

30: thirty (استرس روی بخش اول)

همین امر در مورد 14 و 40، 15 و 50، 16 و 60، 17 و 70، 18 و 80 19 و 90 نیز صادق است.

نکته ی گرامر: چگونه با how old و فعل be سوال بسازیم؟

کلمه سوالی how old اول جمله می آید و بعد فعل be متناسب با فاعل جمله و سپس فاعل قرار می گیرد. 

How old are you? (تو چند سالته؟) I'm 19 years old. (من 19سالمه)

How old is he? ( اون چند ساشه؟) He's thirty-five. (اون 35 سالشه.)

how old is her brother? (برادر اون دختر چند سال داره) He's eleven months old. (اون 11 ماهشه)

How old are they? (اونها چند سالشونه؟ ) They're twenty-two. (اونها 22 سالشونه.)

How old are your grandchildren? (نوه هات چند ساشونه؟) They're thirteen and thirty. (اونها 13 ساله و 30 ساله هستن.)

How old is Joe's wife? (زن جو چند سالشه؟ ) She's sixty-five years old. (اون 65 سالشه.)

How old are Sara's parents? (والدین سارا چند ساله اند؟) They're forty-one and forty-five. (اونها 41 ساله و 45 ساله اند.)

حالا شما می توانید به راحتی در مکالمه ای شبیه به این شرکت کنید:

A: I have three brothers and one sister. من سه برادر و یک خواهر دارم

B: really? How old are your brothers? جداً؟ برادرات چند سال دارند؟

A: they're seven, eleven and fifteen years old.  هفت، یازده و پانزده سال

B: And your sister? خواهرت چند سال داره؟

A: she's twenty-two. How about you? اون 22 سال داره. شما چطور؟

B: I'm nineteen. من 19 سال دارم

لیست لغات مربوط به خانواده به ترتیب حروف الفبا
Family Vocabulary Word List

Family-related vocabulary list in English
.

adoption به فرزندی پذیرفتن
adoptive father پدر خوانده 
adoptive mother مادر خوانده 
ancestor جد 
aunt عمه 
B
bachelor مجرد
birth mother مادر هنگام تولد 
blood relative نسبت خون 
bride عروس 
bridegroom داماد 
brother برادر 
brotherhood برادری 
brotherly برادری
brother-in-law برادر خوانده / داماد

care-giver دایه
child کودک 
childhood دوران کودکی 
children کودکان 
clan قبیله 
close-knit طایفه
connection ارتباط 
cousin عمو/ عمه/ خاله/ دایی زاده ها

dad پدر 
daddy بابا 
daughter دختر 
daughter-in-law دختر خوانده / زن پسر
descendant نسل 
divorce طلاق 

eligible واجد شرایط 
engaged نامزد کرده
engagement تعامل 
estranged جدا 
ex سابق 
ex husband شوهرسابق 
ex wife زن سابق 
extended family خانواده گسترده 

faithful وفادار 
family خانواده 
family tree شجره نامه 
father پدر 
father-in-law پدر خوانده / پدرزن / پدر شوهر
fiancee نامزد 
first born زایش شکم اول
first cousin پسر عموی اول / بزرگ / ارشد
flesh and blood گوشت و خون 
folks مردمان
foster پرورش 
foster child فرزند خوانده 
foster father پدر خوانده 
foster mother مادر رضاعی 
foster parent پدر و مادر رضاعی 
fraternal برادرانه 
friend دوست
foster child فرزند خوانده 
foster parent پدر و مادر رضاعی 

G G 
genealogy شجره نامه 
grampa پدریزرگ
gramps پدریزرگ 
grandchild نوه 
grandchildren نوه ها
granddaughter نوه دختر
grandfather پدر بزرگ 
grandma مادر بزرگ 
grandmother مادر بزرگ 
grandpa پدر بزرگ 
grandparent پدربزرگ و مادر بزرگ 
grandson نوه پسری
granny مادر بزرگ 
great-granddaughter نتیجه / بچه ی نوه
great-grandfather پدر جد
great-grandmother مادر جد
great-grandparent والدین اجدادی
great-grandson نوه بزرگ پسری
great-aunt عمه بزرگ عمه ی بابا یا مامان
great-uncle عموی بزرگ عمه ی بابا یا مامان
groom داماد 
grownup بالغ

half-brother برادر ناتنی 
half-sister خواهر ناتنی
heir وارث 
heiress ارث برنده زن 
helpmate همسر 
hereditary ارثی 
heritage میراث 
history تاریخ 
home خانه 
household خانه داری
husband شوهر 
identical twin دو قلوی مشابه 
inherit به ارث برنده
inheritance ارث 
infant نوزاد 
infancy دوران نوزادی
in-law خوانده

juvenile نوجوان 
K
kin خویشاوندان نزدیک 
kindred قوم و خویشی 
kinfolk ا قوام 
kinship خویشاوندی 
kith اداب معاشرت

lineage اصل و نسب 
love عشق
loyalty وفاداری 

M M 
ma مامان
maiden name نام قبل از ازدواج 
mama مامان 
marriage ازدواج 
mate همسر 
maternal مادر 
matriarch مادر 
matrimony ازدواج 
minor نابالغ 
Miss خانم 
mom مادر 
mommy مادر 
monogamy تک همسری
mother مادر 
mother-in-law مادر خوانده
Mr. آقا
Mrs. خانم 
Ms. دوشیزه
N
nana نانا / مامان
natal پس از وضع حمل 
nephew برادر زاده پسر
nest لانه 
newlywed تازه ازدواج کرده 
niece برادر یا خواهر زاده دختر
nuptial عروسی 
nurture پرورش 

offspring فرزندان 
orphan یتیم 

pa بابا
papa پدر 
parent پدر و مادر 
partner شریک 
paternal پدری 
patriarch ایلخانی 
pop پاپا
posterity آیندگان 
progenitor پدر 
progeny فرزندان 

quadruplets چهار قلو 
quads چهار قلو 
quints پنج قلو
quintuplets پنج قلوها

related مرتبط 
relations روابط 
relative نسبی 

senior ارشد 
separation جدایی 
sibling خواهر و برادر
single تک 
sister خواهر 
sisterhood خواهری 
sister-in-law خواهر خوانده / عروس (همسر فرزند پسر)
sisterly خواهرانه 
son پسر 
son-in-law پسر خوانده / داماد
spouse همسر 
stepbrother نابرادری 
stepchild فرزند خوانده 
stepchildren فرزندخوانده ها
stepdad پدر خوانده
stepdaughter دختر خوانده 
stepfather ناپدری 
stepmom مادر خوانده
stepmother نامادری 
stepsister خواهر خوانده
stepson فرزند پسر خوانده 
support پشتیبانی 
surrogate mother مادر جانشین 
T
tribe قبیله 
triplets سه قلو
trust اعتماد 
trustworthy قابل اعتماد 
twin brother دو برادر دوقلو 
twin sister خواهر دوقلو
twins دوقلوها 

uncle دایی عمو شوهر خاله شوهر عمه

value ارزش 

wed به نکاح در اوردن 
wedding عروسی 
wedlock زناشویی 
wife همسر زن

youngster نوجوان 
youth جوانان


...
نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : چهارشنبه 28 تير 1396 ساعت: 11:12