41 فعل بسیار مهم در انگلیسی به همرا مثال

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

 

  1. Pack =      جمع کردن – بسته بندی کردن

Pack your bag .            

 وسایلت ( کیف ات ) را جمع کن

  1. Pull   =          کشیدن جسمی

Pull the rope .

             طناب را بکش

  1. Scrub    =   تمیز کردن – ساییدن   

Scrub the ground             زمین را تمیز کن

  1. Skate   =         سرسره بازی کردن     - اسکیت بازی

Do not skate here .                  اینجا سرسره بازی نکنید .

  1. Sweep   =     جارو کردن  

Sweep here .        اینجا را جارو بکش   

  1. Turn    =      چرخش     /    گردش 

Turn right  .   به سمت راست بپیچ     ( بچرخ )  

  1. Pain     =       نقاشی کردن   

Pain the wall .        دیوار را رنگ کن

  1. Push  =          فشار دادن

Push the bell .     زنگ را فشار بده

  1. See  =    دیدن 

See the people .              مردم را نگاه کن

10 . skip   =    پریدن 

Skip this level .        از این مرحله عبور کن . ( بپر )

11.swim   =     شنا کردن

Do not swim here .          اینجا شنا نکن

12. walk   =     پیاده روی

Walk this way .       این راه را پیاده برو

13. paste     =       چسباندن

 Paste the sheet  .       کاغذ را بچسبان

14. sleep  =    خوابیدن 

Sleep well .      خوب بخوابی

 15 . swing  =  تاب خوردن   

Take the rope and swing .       طناب را بگیر و تاب بخور

16. wash   =   شستن

Wash the dishes .       ظرف ها را بشور

17. read   =     خواندن

Read your book carefully  .      کتابت را با دقت بخوان     

18. slide  =     سر خوردن

 Slide from here .         از اینجا سر بخور  

19. take   =       برداشتن    /     گرفتن   

Take the fruits   .     میوه ها را بردار 

20 . ride   =    راندن   

Ride this bicycle .     این دوچرخه را بران   

21 . plant  =    کاشتن  

Plant a tree here .        یه درخت اینجا بکار   

22. shout    =      فریاد زدن   

Shout your name   .         اسمت را فریاد بزن 

23. sneeze   =   عطسه کردن 

Try not to sneeze here .     سعی کن اینجا عطسه نکنی 

24. talk  =    صحبت کردن 

Do not talk loudly .       بلند صحبت نکن   

25. wipe  =    پاک کردن 

Wipe the table .       میز را پاک ( تمیز ) کن 

26. play  =    بازی کردن 

Play with your friend .        با دوستانت بازی کن 

27. show   =     نشان دادن 

Show me your ID card .      کارت شناسای ات را به من نشان بده

28. spin    =    چرخاندن      ( به دور خود  )

Spin the ball .      توپ را بچرخان  

29. tell   =    گفتن  

Tell your friend to come .       به دوستت بگو بیاد

30. work    =     کار کردن  

Work hard to earn money .      سخت کار کن ( تلاش زیاد کن ) تا پول بدست بیاوری

31. point   =     اشاره کردن 

Point by your finger .      با انگشت اشاره کن   

32. run   =    دویدن  

Run fast .       سریع بدو  

33. sing  =    آواز خواندن  

Sing the song .      آهنگ را بخوان 

34. stand  =     ایستادن

Stand in the row  .       در صف بایست 

35. throw   =     پرتاب کردن

Throw the apple .     سیب را پرتاب کن 

36. write   =     نوشتن 

Write your name here .        اسمت را اینجا بنویس

  1. pour  =  ریختن  

Pour the water into glass for me .    برای من در لیوان آب بریز 

38. sit   =   نشستن 

Sit ( down ) here .      اینجا بنشین 

39. stop   =    توقف کردن 

Stop eating .      خوردن را متوقف کن  

40. tie   =     گره زدن

Tie your shoelace .       بند کفشت را گره بزن ( ببند )

41. yawn  =  خمیازه کشیدن 

You are yawning so deep .     داری خیلی عمیق خمیازه می کشی 

برای یادگرفتن این لغات و لغات دیگر انگلیسی تمرین منظم و مرتب را فراموش نکنید . برای یاد گیری سریع لغات فقط تکرار و تکرار و تکرار لازم است .


نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : دوشنبه 23 مرداد 1396 ساعت: 21:54