گرامر درس 2 پیش دانشگاهی و تست

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

 

  درس دوم:
مهارت های خواندن
(اطلاعات صریح وغیر صریح)

1.یکی دیگر از مهارت های خواندن دریافت اطلاعات صریح (Explicit Information) که به روشنی در متن آمده و اطلاعات غیرصریح( Implicit Information) که باید آنها را از متن استنباط نموده است.

2 – از دیگر مهارت های خواندن حدس زدن معنی کلمات ناآشنا در متن با آگاهی از شیوه های ساخت واژه از طریق افزون پسوندها و پیشوندها است. به چند مثال توجه کنید.

Mation (n) --> motion less (adj)
React --> reaction (n)

 

  دستور زبان
A- کاربرد فعل همراه مفعول و مصدر بدون to

1 – افعالی مانند let (به معنای اجازه دادن) و make( به معنای مجبور کردن و باعث شدن) ساختار زیر را دارند.

Verb + object + bare infinitive
فعل+ مفعول+ to مصدر بدون

به مثال زیر توجه کنید.

The teacher made me give a speech in the class.

معلم مرا مجبور کرد که در کلاس سخنرانی کنم.

My mother makes me go bed early every firday.

مادر من مرا وادار می کند که هر جمعه زود به رختخواب بروم

My brother lets me work with his computer.

برادرم به من اجازه می دهد که با کامپیوترش کار کنم.

2 – فعل help نیز از دیگر افعالی است که با این ساختار به کار برده می شود اما آن می تواند با مصدر با to نیز دنبال شود.

Exercise helps your body (to) us the extra calories that are coming from food.

ورزش به بدن شما کمک می کند که کالری های اضافی را که از غذا می آیند، استفاده کنید.  

 

  B- کاربرد فرم Ing دار فعل بعد از حروف اضافه by جهت بیان روش انجام فعل :

1. استفاده از by به اضافه فرم ing دار فعل ، روش یا وسیله ای را که جهت انجام کاری به کار می گیریم، نشان می دهد.

You can improve your speaking ability by practicing hard.

شما می توانید با تمرین زیاد توانایی صحبت کردنتان را بهتر کنید.

2 – هنگامی که by به اضافه فرم Ing دار فعل در اول جمله می آید، بعد از آن یک کاما قرار می گیرد.

By + دار فعلingفرم و ……
By moving too much , you may distract your listener.

بازدید حرکت کردن، شما ممکن است مخاطبانتان را آشفته کنید.  

 

  نقش جمله

1 – از دیگر نقش های جمله می توان به «تعمیم دادن» (Generalizing) اشاره کرد.
گاهی شما مطلبی را خیلی اساسی و کلی بیان می کنید که در بیشتر اوقات و نه همیشه حقیقت است. به این نقش کلی گویی یا تعمیم دادن می گویند. این حالت معمولاً با کلماتی از قبیل all every – most و .... بیان می شود. مانند :

Everybody should have some kind of education whether they are rich or poor

همه باید نوعی از تحصیلات را داشته باشند چه ثروتمند باشند چه فقیر.

2 – نقش دیگر جمله که در این درس به آن اشاره شده «دادن دستورالعمل» (Instruchin) می باشد. در این حالت نویسنده دستورالعمل هایی را به خوانند می دهد. این گونه جملات معمولاً با یک فعل امری شروع می شوند.

Try to include personal stories or recent events to add fun to your speech.

سعی کنید داستان های شخصی یا اتفاقات اخیر را به سخنرانی خود اضافه کنید تا به آن مزه ای داده شود.  

 

  تمرین
پاسخ صحیح را از میان گزینه ها انتخاب کنید.

1. Aerobic exercise helps the heart ……… more oxygen to the muxcles.

1) to send
2) sending
3) sent
4) be sent  

 

 

2. A group of people watching or listening to something are called ……..

1) audience
2) conference
3) meeting
4) speech  

 

 

3. The boss ….. the importance of night working to the workers.

1) communicated
2) concentrated
3) emphasized
4) distracted  

 

 

4. I don’t let you …. To school because you are ill today.

1) go
2) to go
3) going
4) gone  

 

 

5. Exercise can help you …… yourself at a healty weight.

1) Keeping
2) Kept
3) To keeping
4) Keep  

 

 

6. By……..deeply several times,you can control your ner vousness.

1) breath
2) breathing
3) practicing
4) practice  

 

 

7. You can improve your speaking obility by …. In front of a mirror.

1) speak
2) speaking
3) spoke
4)spoken  

 

 

8. By …. Formal colthes, you will show respect to your oudience.

1) wear
2) to wear
3) werning
4) weared  

 

 

9. Asking questions can make the audience….. on your speech.

1) concentrate
2) concentrated
3) concentrating
4) to concentrate  

 

 

10. Let your audience ….. your question.

1) to ask
2) asked
3) asking
4) ask  

سوال

پاسخ

سوال

پاسخ

1

1

6

2

2

1

7

2

3

3

8

3

4

1

9

1

5

4

10

4

 

...
نویسنده : بازدید : 23 تاريخ : دوشنبه 21 فروردين 1396 ساعت: 4:43

close
تبلیغات در اینترنت